Categories
Uncategorized

Fyysikkokilta sanoutuu irti TEKistä ja tämän koulutuspoliittisesta linjasta

Fyysikkokillan ylimääräinen kokous päätti 19.2.2015 lopettaa killan TEK-yhteistyön vanhassa muodossaan. Päätöksen seurauksena kilta lopettaa toimimisen jäsenautomaattina ja aloittaa aktiivisen lobbaamisen oman TEK-kantansa puolesta. Lue alkuperäiset TEK-slaidit tai oheinen Kvantin selvitys aiheesta.

TEK-logo

Kaikki alkoi TEKin koulutuspoliittisesta ohjelmasta 6.5.2014. Ohjelmassa linjattiin muun muassa seuraavaa:

EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilla opiskelijoilla on lukukausimaksut, – –

Euroopan unionin säädösten mukaan, EU- ja ETA-alueen kansalaisia pitää kohdella yhdenvertaisesti. – – Tätä voidaan osittain kiertää siten, että – –  

Suomen lainsäädäntöä on muutettu siten, että kaikilla opiskelijoilla on lukukausimaksut, mutta tukijärjestelmien vuoksi kotimaiset opiskelijat eivät niitä käytännössä maksa.

Teekkariyhteisö huolestui näistä kohdista ja lähetti TEKille kannanoton, jossa toivoi TEKin ottavan opiskelijoiden kannan huomioon päätöksenteossaan. Kannanotossa todettiin:

Teekkariyhteisön mielestä ohjelma on pääpiirteiltään erinomainen ja tukee oikeita tavoitteita Suomen tulevaisuuden kannalta. Yhteisö kuitenkin hämmästelee, miten ohjelmaan on päässyt livahtamaan järjetön vaatimus lukukausimaksuista.

Ohjelmassa vaaditaan lukukausimaksuja kerättäväksi kaikilta opiskelijoilta – niin ulkomaalaisilta kuin suomalaisilta – –

Lukukausimaksujen kerääminen ulkomaisilta opiskelijoilta on hyödytöntä ja yliopistokentän kansainvälistymiselle haitallista, sillä muiden pohjoismaisten yliopistojen kokemusten perusteella lukukausimaksujen kerääminen johtaa ulkomaisten opiskelijoiden määrän laskuun. Niin ikään suomalaisissa yliopistoissa tehdyt lukukausimaksukokeilut ovat epäonnistuneet ja itse asiassa tuottaneet tappioita yliopistoille.

Yhteisö on huolissaan suomalaisten koulutusmahdollisuuksien epätasa-arvoistumisesta.  – –

Mikäli TEK ajaa tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa opiskelijayhteisön edun kanssa, ja jättää opiskelijoiden kannan täysin huomioimatta, ammattiliittoon kuulumisen tärkeys tulee kyseenalaiseksi.

Teekkariyhteisö argumentoi lukukausimaksuja vastaan viitaten lukukausimaksukokeiluihin, jotka olivat tuottaneet kehnoja tuloksia.

TEK toimitti teekkariyhteisölle kannanottovastineen, joka enimmäkseen siteerasi koulutuspoliittista ohjelmaa ja totesi lisäksi seuraavaa:

Julkinen taloustilanne on kuitenkin kireä ja nopeaa tilanteen paranemista ei ole näköpiirissä – – 

Suomella ei ole varaa tarjota kaikille korkeakoulutuksesta kiinnostuneille EU-kansalaisille maksutonta tutkintoa.

Tekniikan akateemiset jättää huomiotta Teekkariyhteisön kommentit liittyen esim. lukukausimaksujen tappiollisuuteen ja tyytyy ympäripyöreästi toteamaan että raha on tiukassa, sekä toistamaan koulutuspoliittista ohjelmaansa, pitkälti jättäen kannanoton sisällön huomiotta.

Teekkariyhteisö toivoi kannanottonsa lopuksi TEKiltä opiskelijoiden kannan huomioimista. TEKin kannanottovastine ei huomioi opiskelijoiden kantaa. Se ei vastaa Teekkariyhteisön pyyntöön kädenojennuksesta, vaan maalaa uhkakuvia aivan toisenlaisesta ojennuksesta.

Uusimpana kehityksessä tässä aiheessa Fyysikkokillan ylimääräinen kokous päätti 19.2.2015 seuraavaa:

Kokouksen päätösmuotoilu
Fyysikkokilta sanoutuu toistaiseksi yhteisönä muodollisesti irti Tekniikan akateemisista.

TEK-yhdyshenkilön virka lakkautetaan toistaiseksi ja korvataan toisella viralla, jonka työnkuvaan kuuluu yhteydenpito TEKiin, TEK-tietouden levittäminen ja kannanottojen valmistelu mutta ei kiltalaisten vakuutteleminen liittymiseen.

Osana irtisanoutumistaan Fyysikkokilta jättää hakematta TEKin rahallista tukea, paitsi jos se kohdennetaan killan TEK-kannan ajamiseen.

Fyysikkokilta alkaa vaikuttaa aktiivisesti Teekkariyhteisössä ja TEKissä kantansa puolesta.

Fyysikkokillan TEK-kanta
Päätavoitteet: TEKin koulutuspoliittinen ohjelma korjataan (lukukausimaksuvision poistaminen / siitä irtisanoutuminen jälkikäteen) ja opiskelijoille annetaan ehdolleasettumis- ja äänioikeus TEKiin valtuustovaaleissa.

TEK on ammattiliitto, joka edustaa (myös opiskelija-) jäsentensä kantaa ja ottaa sen huomioon päätöksenteossaan ja viestinnässään.

TEKin jäsenet ovat tasavertaisia.

Kvantti odottaa innolla uuden toimihenkilöviran nimitystä. Kvantti raportoi lisäinfoa sitä mukaan kuin se tulee saataville!